Gemeente Amsterdam / Stadsdeel Amsterdam-Centrum
relatief pad: Home - Stadsdeelbestuur - Algemeen Bestuur - Commissie Openbare Ruimte
Open open menu
Beeldmerk Stadsdeel Amsterdam-Centrum
Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Commissie Openbare Ruimte
Agenda

6 november 2012

[+] INFORMATIE 

 

Deze vergadering begint een half uur eerder, namelijk om 19:30 uur.

 

De pauze is van 21:15 tot 21:30, tegelijk met de pauze van de andere commissie die deze avond vergadert.

 

De vergaderingen van de commissie Openbare Ruimte zijn terug te bekijken en te beluisteren via Raad in Beeld.[+] Inloop 

Welkom in de vergaderzaal. Vanaf 19:15 uur is er gelegenheid voor insprekers en ge´nteresseerde burgers/ondernemers, ambtenaren, leden van het dagelijks bestuur en commissieleden om informeel met elkaar van gedachten te wisselen totdat om 19:30 uur de vergadering begint.[+] 1. Opening, mededelingen en inspraak voor publiek 

De commissie trekt maximaal 45 minuten uit voor insprekers. Als er geen of weinig insprekers zijn, begint de voorzitter eerder met de agendapunten.
Aanmelden als inspreker: zie achter in deze agenda.[+] AGENDAPUNTEN 


[+] 2. Aangepaste raadsvoordracht uitgangspunten Eilandenboulevard 

 

Doel bespreking: adviseren aan de raad.

 

Aan de orde is de aangepaste concept-raadsvoordracht van het dagelijks bestuur. In de commissievergadering van 2 oktober jl. was de Nota van Uitgangspunten Herinrichting Eilandenboulevard (NvU) al aan de orde. Tijdens de vergadering was verwarring ontstaan over de status van de uitwerkingen van de uitgangspunten in de NvU. Om die reden is de raadsvoordracht aangepast. In de aangepaste concept-raadsvoordracht die nu voorligt wordt niet de NvU maar worden de tien uitgangspunten voorgelegd aan de stadsdeelraad ter besluitvorming. De Nota van Uitgangspunten is licht gewijzigd op pagina 13. Het stuk vormt een bijlage bij de raadsvoordracht. De Nota van Beantwoording, het verslag van de inspraakavond en de schriftelijke inspraakreacties blijven ongewijzigd en zijn reeds in uw bezit. Als nazending stuurt het dagelijks bestuur de commissie een brief over de sloopaanvraag van spoorbrug S50 in de Nieuwe Vaart.

 

Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen aan de raad over de concept-raadsvoordracht.

 [+] 3. Herinrichting Elandsgracht 

 

Doel bespreking: mening geven.

 

Het dagelijks bestuur is voornemens de Elandsgracht opnieuw in te richten. Op het voorlopig ontwerp, dat in mei en juni 2012 ter inzage lag, zijn diverse mondelinge en schriftelijke zienswijzen ingediend. Het dagelijks bestuur heeft op de zienswijzen gereageerd in bijgaande Reactienota. Er liggen nu twee modellen voor, waarbij het dagelijks bestuur de voorkeur uitspreekt voor model 2, met brede voetpaden en schuinparkeren op het middenterrein. Bij dit punt horen verder de volgende stukken:

 

 

 [+] 4. Coalitiebesluit en materiaalkeuze Rode Loper 

 

Doel bespreking: adviseren aan de raad/mening geven.

 

Dit punt bestaat uit twee onderdelen:

 

A. Coalitiebesluit Rode Loper

Aan de orde is de concept-raadsvoordracht van het dagelijks bestuur. Op 21 februari 2012 heeft de stadsdeelraad ingestemd met het ontwerp Rode Loper. Het dagelijks bestuur stelt de raad nu voor om het project Rode Loper als coalitieproject in te richten en te komen tot een integrale bestemmingsreserve die wordt beheerd door stadsdeel Centrum. Dekkingsbronnen worden overgeheveld van onder meer dIVV, stadsdeel Zuid en dRO naar stadsdeel Centrum. Bij dit punt horen de volgende twee stukken:

 

Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen aan de raad over de concept-raadsvoordracht.

 

B. Materiaalkeuze Damrak en Rokin

Aan de orde is de brief van het dagelijks bestuur met bijbehorend evaluatierapport. Met het vaststellen van het ontwerp Rode Loper op 21 februari 2012 heeft de raad ook een amendement aangenomen over de kwaliteit van de materiaalkeuze Damrak en Rokin. In de brief gaat het dagelijks bestuur in op het besluit over de materialisering Damrak en Rokin. Daarnaast informeert het dagelijks bestuur in de brief de commissie over de voortgang van het project Rode Loper.

 

Aan de commissie wordt gevraagd een reactie te geven op de materiaalkeuze van het dagelijks bestuur. De Fractie Alexandrova heeft een gespreksnotitie geschreven over fietspaden met Warmte Koude Opslag en is aan de commissieleden nagezonden. Deze kan in de discussie over de materiaalkeuze worden meegenomen.[+] Rondvragen 


[+] TER KENNISNEMING 

De volgende stukken staan op het web, voor zover ze digitaal voorhanden zijn:

 

 

 

 

 

Informatie

Deze commissie behandelt de volgende onderwerpen: Groen, Water, Verkeer, Parkeren & Parkeergarages, Inrichting Openbare Ruimte, Leidsebuurt, Rode Loper, dierenwelzijn en Milieu & Duurzaamheid.

 

Inspreken

Er kan ingesproken worden over alle onderwerpen die deze commissie aangaan. Insprekers hebben maximaal drie minuten spreektijd. Als er meer dan tien sprekers zijn, wordt dat maximaal twee minuten. Bij meer dan vijftien aanmeldingen bestaat de kans dat men niet meer aan de beurt komt of kunnen commissieleden geen vragen meer aan de insprekers stellen. Voor de inspraak wordt maximaal drie kwartier uitgetrokken. Mensen die willen inspreken of hierover meer informatie willen kunnen zich tot op de maandag vˇˇr de vergadering tot uiterlijk 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie:

020-256.4366 of raadsgriffie@centrum.amsterdam.nl[+] Proclaimer