Gemeente Amsterdam / Stadsdeel Amsterdam-Centrum
relatief pad: Home - Stadsdeelbestuur - Algemeen Bestuur
Open open menu
Beeldmerk Stadsdeel Amsterdam-Centrum
Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Stadsdeelraad
Agenda

22 april 2004

[+] 1. Gelegenheid tot inspreken (totale spreektijd maximaal een half uur, inclusief vragen raad) 


[+] 2. Vaststellen van het verslag van de stadsdeelraadsvergadering van 25 maart 2004 


[+] 3. Ingekomen stukken 

a Raadsadres (2e) van de stichting tussen Amstel en Weesper over woningonttrekking Corverhof (ter inzage)

De raadsvoorzitter stelt voor dit in handen te stellen van het Dagelijks Bestuur na behandeling in de commissie Bouwen en Wonen

 

b Verzoek van de fractievoorzitter van D66 om benoeming van E. Schoonhoven als duoraadslid en vervolgens als lid van de commissie Bouwen en Wonen (ter inzage)

De raadsvoorzitter stelt voor dit te betrekken bij agendapunt 4

 

c Preadvies van het Dagelijks Bestuur op het raadsvoorstel van (oud)raadslid P. Kramer (VVD) getiteld 'Stad en Strand: Lekker verpozen aan het Oosterdok'

De commissie Inrichting Openbare Ruimte heeft op 30 maart 2004 met instemming kennis genomen van het preadvies

De voorzitter stelt voor om het raadsvoorstel en het preadvies voor kennisgeving aan te nemen als kader voor de uitvoering in deze

 

d Raadsadres van het wijkcentrum Oostelijke Binnenstad (werkgroep milieu) over de volgens deze stagnerende bodemsanering in de Oostelijke Binnenstad

De voorzitter stelt voor dit in handen te stellen van het Dagelijks Bestuur met een afschrift van het antwoord ter kennisneming van de commissie Bouwen en Wonen

 

e Raadsvoorstel D66 in de notitie 'Leidsestraatjes'

De voorzitter stelt voor dit in handen te stellen van de voorzitter van de commissie Inrichting Openbare Ruimte ter bespreking

 

f Raadsvoorstel GroenLinks in de notitie 'Kantoor op Kamers: Tijdelijk bewoning van leegstaande kantoorpanden in Amsterdam-Centrum'

De voorzitter stelt voor deze in handen te stellen van de voorzitter van de commissie Bouwen en Wonen om te betrekken bij de bespreking van de nota Wonen

 

g Twee raadsadressen van J. en M. Inden over verwijdering bedden Spinozastraat 37A/D/E/G/H en K

De voorzitter stelt voor dit in handen te stellen van het Dagelijks Bestuur ter afdoening

 

h Brief van 13 april 2004 van het Dagelijks Bestuur over de verhuizing van de diverse sectoren van de ambtelijke organisatie in verband met de reorganisatie

De voorzitter stelt voor de brief voor kennisgeving aan te nemen

 

i Verzoek van de fractievoorzitter van Amsterdam Anders/De Groenen om het raadslid Fernandez te benoemen in de commissie Welzijn en Onderwijs

De voorzitter stelt voor dit verzoek te betrekken bij agendapunt 4a

 

j Publicatie april 2004 van de Raad landelijk gebied: advies 'Platteland aan het stuur'

De voorzitter stelt voor deze voor kennisgeving aan te nemen

 

k Preadvies van het Dagelijks Bestuur op de notitie van 10 april 2003 van stadsdeelraadslid Van der Hoog Uitbreiding hotelkamers: een pas op de plaats, tevens reactie op de motie ter zake van het stadsdeelraadslid Van der Hoog aangenomen tijdens de stadsdeelraadvergadering van 22 mei 2003

De voorzitter stelt voor om dit te betrekken bij agendapunt 5 (Hotelnota).

 

l Brief van het Dagelijks Bestuur van 19 april 2004 over de motie van raadslid Kircz (Amsterdam Anders/de Groenen) inzake de 'Monitor Hotelkamers Binnenstad bijgewerkt tot en met juni 2002'

De voorzitter stelt voor dit te betrekken bij agendapunt 5 (Hotelnota)

 

m Brief van de Vereniging Nederlandse Circusondernemingen van 14 april 2004 over de nota Dierenwelzijn met bijlage "Boekje open over dieren in het circus, feiten en meningen verzameld en opgetekend door Mike Leegwater" (ter inzage bij griffier)

De voorzitter stelt voor deze in handen te stellen van het Dagelijks Bestuur ter afdoening met een afschrift van het antwoord ter kennisneming van de commissie Algemene Zaken

 

n Verzoek van de fractievoorzitter van D66 om ontslag van het raadslid Van Drooge uit de commissies Welzijn en Onderwijs resp. Bouwen en Wonen

De voorzitter stelt voor te bewilligen in het ontslag

 

o Raadsadres van Tjerk Dalhuisen (backoffice huurteams) over nota Wonen

De voorzitter stelt voor dit in handen stellen van het Dagelijks Bestuur om het te betrekken bij de in te dienen voorstellen over de nota Wonen in de commissie Bouwen en Wonen, waarna afdoening door het Dagelijks Bestuur

 

p Raadsvoorstel van het raadslid Fernandez en het duoraadslid Stumpe 'Van speurtocht naar oplossing' over studentenhuisvesting

De voorzitter stelt voor dit in handen te stellen van de voorzitter van de commissie Bouwen en Wonen om het te betrekken bij de bespreking van de nota Wonen

 

q Raadsadres van mevrouw Weber (Wijkcentrum d'Oude Stadt) over het ontwikkelen van buurtvisies

De voorzitter stel voor dit in handen stellen van het Dagelijks Bestuur om het te betrekken bij de in te dienen voorstellen over het onderwerp Buurtvisies in de commissie Algemene Zaken, waarna afdoening door het Dagelijks Bestuur
[+] 4. Benoeming 

Onderzoek geloofsbrieven E. Schoonhoven en beŽdiging van deze als duoraadslid voor D66 alsmede benoeming van deze als lid van de commissie Bouwen en Wonen[+] 4a. Benoeming 

 

Benoeming raadslid Fernandez (Amsterdam Anders/de Groenen) als lid van de commissie  Welzijn en Onderwijs[+] 5. Hotelnota  

Bespreking van de Hotelnota om deze voor kennisgeving aan te nemen als kader voor de uitvoering van het hotelbeleid door het Dagelijks Bestuur.

Bespreking was in de vergadering van 25 maart jl. verdaagd naar deze vergadering.[+] 6. Begroting 2005 

Besluitvorming over het raadsvoorstel van de raadsvoorzitter mede namens het seniorenconvent over de wijze waarop de begroting 2005 wordt voorbereid en behandeld. Besluitvorming was in de vergadering van 25 maart jl. verdaagd naar deze vergadering

De commissie Algemene Zaken heeft op 16 maart positief geadviseerd, waarna de reactie van het Dagelijks Bestuur is verwerkt in het raadsvoorstel.[+] 7. Politiek strategische langetermijnagenda van de raad 

Besluitvorming over het raadsvoorstel van de raadsvoorzitter mede namens het seniorenconvent over de politiek strategische langetermijnagenda van de raad.

Besluitvorming was in de vergadering van 25 maart jl. verdaagd naar deze vergadering.[+] 8. Advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften over het verzoek om planschade voor Noordermarkt 10 a 

Besluitvorming over het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften over het verzoek om planschade voor Noordermarkt 10 a[+] 9. Jaarverslag van de stadsdeelraad en van de griffier 2003 
Bespreking jaarverslag van de stadsdeelraad en van de griffier 2003, om het voor kennisgeving aan te nemen.

[+] 10. Algemene vrije voorbeschouwingen over de begroting 2005 (geen vergaderstukken) 


[+] 11. Milieuprogramma 2004 

Besluitvorming over de raadsvoordracht inzake het Milieuprogramma 2004.

De commissie Algemene Zaken heeft op 13 april 2004 de raad positief geadviseerd over deze raadsvoordracht.[+] 12. Welstandsnota 
Besluitvorming over de raadsvoordracht inzake de Welstandsnota

[+] Mondelinge vragen 
Informatie

 [+] Proclaimer